VYSOKOŠKOLÁCI zasadli do lavíc
 

VYSOKOŠKOLÁCI zasadli do lavíc

06.10.2015


Zdroj: Slovenka, Strana/Poradie správy: 30, Rubrika/Relácia: Aktuálne, Dátum: 06.10.2015, Autor: ĽUDMILA GRODOVSKÁ

Na adresu slovenských vysokých škôl padá v ostatných rokoch veľa kritiky: je ich na malú krajinu priveľa, úroveň študentov aj vyučujúcich klesá, mnoho absolventov zostáva bez práce. Preto poteší správa, že do rebríčka Times Higher Education World University Rankings sa medzi najlepšie univerzity sveta dostali aj dve slovenské - Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského v Bratislave. Obe sa umiestnili na pozícii 601 až 800. A s akými očakávaniami vstupujú do nového akademického roka, ktorý sa práve začal, niektoré slovenské vysoké školy?

Motivujeme záujeM o vedu

Podľa nedávno zverejnených výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl skončila Žilinská univerzita v Žiline na piatom mieste a zaraďuje sa k najlepším slovenským univerzitám. Radosť z toho má aj rektorka Dr.h.c. prof. Ing. TATIANA ČOREJOVÁ, PhD., ktorá bola minulý rok nominovaná na titul Slovenka roka.

Žilinská univerzita je moderná vysoká škola univerzitného typu s viac ako šesťdesiatročnou históriou a zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore nielen počtom študentov,ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou a zahraničnou aktivitou. Na siedmich fakultách je v súčasnosti takmer deväťtisíc študentov v 231 akreditovaných študijných programoch. „Záujem prihlásených sa prevažne orientuje na študijné programy ekonomicko-manažérskeho a humanitného zamerania. Nepriaznivú situáciu v rozložení záujmu stredoškolákov môže zmierniť i nová formamotivačných štipendií. Tie boli prvýkrát vyplatené v roku 2014 študentom vybraných študijných odborov,“ uviedla rektorka Tatiana Čorejová. Okrem inovácie obsahu vzdelávania bude univerzita pokračovať v nových formách učenia zameraných na zlepšenie kreatívneho myslenia, technických, obchodných i organizačných zručností a na potreby skutočného sveta. Žilinská univerzita sa vo veľkej miere snaží vytvárať pre svojich študentov a zamestnancov priaznivé podmienky na štúdium a prácu. Nielen počas letných mesiacov prebiehali mnohé rekonštrukčné a modernizačné práce, týkajúce sa univerzitných budov, laboratórií, internátov aj okolia univerzitného areálu. Onedlho budú do užívania odovzdané aj budovy Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra.

Akadémia vo veku dospelosti

„Akadémia umení v Banskej Bystrici vstupuje do svojej dospelosti a začína osemnásty akademický rok vyučovania adeptov umenia pre celé Slovensko s priaznivou bilanciou univerzity po ukončenej komplexnej akreditácii,“ konštatuje s potešením rektor doc. Mgr. art. MATÚŠ OĽHA, PhD.

„Pohľad na uplynulý rok nás napĺňa presvedčením, že sme udržali, ak nie aj zvýšili našu medzinárodnú prestíž, pretože sme dali o sebe vedieť doma aj v zahraničí. Z množstva aktivít spomeniem aspoň účasť našich hudobníkov na koncerte v Bruseli, ktorý bol venovaný stému výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny za účasti kráľovského belgického páru. Vo februári sme mali možnosť prezentovať výsledky práce absolventov katedry maľby FVU v reprezentatívnych priestoroch Západnej terasy Bratislavského hradu pod názvom Sonda Maľba 2015. Zorganizovali sme konferenciu o slovenskej hudbe, autoroch a dielach Reflexie a v pravidelných aktivitách pokračujeme aj v tomto roku. Či už ide o práve prebiehajúci festival Bass fest, ktorý už po šiesty raz organizuje FMU, alebo významná medzinárodná súťaž klaviristov pod názvom Forumper tasti. Pred nami je aj šiesty ročník medzinárodného festivalu vysokých divadelných škôl Artorium. Už dvanásty rok pripravujeme medzinárodnú teatrologickú konferenciu, jedinú pravidelnú konferenciu svojho druhu na Slovensku pod názvom Dnes a tu, venovanú pamiatke bystrického rodáka, dramatika, spisovateľa a divadelného teoretika prof. Petra Karvaša. Intenzívne pracujeme na prípravách rekonštrukcie kaštieľa Radvanských, ktorý naša akadémia bude využívať ako kultúrny a produkčný stánok študentov pre občanov mesta Banská Bystrica,“ vymenúva Matúš Oľha bohaté aktivity. „Školu čakajú voľby nového rektora. Som presvedčený, že bude pokračovať v budovaní stabilnej, prosperujúcej a perspektívnej umeleckej vysokej školy. Verím, že všetci poslucháči našich fakúlt, zamestnanci a pedagogickí pracovníci našli správny recept, ako naštartovať a dokončiť svoje dielo, do ktorého vložia svoje poznanie, talent, nádej a posolstvo.“

JubileJný rok s novinkami

„Pre pracovníkov a študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave je akademický rok 2015/2016mimoriadne dôležitý. Univerzita si totiž pripomína 75. výročie vzniku,“ uvádza jej prorektor pre rozvoj Dr.h.c. prof. Ing. RUDOLF SIVÁK, PhD.

„Pri príležitosti významného výročia sa budú na Ekonomickej univerzite konať viaceré významné aktivity - medzinárodná vedecká konferencia, prednášky renomovaných ekonómov zo zahraničia aj stretnutie absolventov a bývalých učiteľov. Pre študentov univerzity sme pripravili zaujímavé štúdium, ktoré,predpokladám,rozvinie ich talent a naplní ich predstavy. Dúfame,že k tomu prispeje aj štúdium v študijných programoch v anglickom, francúzskoma nemeckom jazyku, ktoré organizujeme v spolupráci s Nottingham Trent University v Anglicku, s Univerzitou v Štrasburgu vo Francúzsku, s Univerzitou v Halle v Nemecku, s Univerzitou NIDA v Bangkoku v Thajsku a s Univerzitou Cergy-Pointoise vo Francúzsku. Po skončení štúdia získajú študenti dvojitý alebo spoločný diplom z uvedených univerzít a z Ekonomickej univerzity. Ponúkame aj možnosť študovať viac ako osemdesiat odborných predmetov v piatich cudzích jazykoch. V tomto akademickom roku rozširujeme aj možnosť absolvovať časť štúdia na partnerských univerzitách v zahraničí a okolo 400 študentov sa môže tešiť, že pôjdu na jeden semester študovať do zahraničia. Približne rovnaký počet študentov zo zahraničia príde študovať aj na našu univerzitu. Pre univerzitu bude významné aj pokračovanie v realizácii unikátneho projektu medzinárodnej akreditácie v prestížnom systéme AACSB. Verím, že aj na základe spomenutých skutočností bude nastávajúci akademický rok pre všetkých pracovníkov a študentov EU v Bratislave radostný a úspešný.“

Chceme sa stať univerzitou „Dlhodobým cieľom Paneurópskej vysokej školy v Bratislave,ktorá bola založená v roku 2004 ako prvá súkromná vysoká škola v oblasti právnického vzdelania na Slovensku, je dosiahnuť zaradenie medzi vysoké školy univerzitného typu,“ hovorí jej rektor prof. JUDr. JÁN SVÁK,DrSC. „Nastávajúci akademický rok je spojený s viacerými zmenami. Zvýšenú pozornosť venujeme kvalite a rozširovaniu ponuky študijných a cudzojazyčných programov, ktorých máme v súčasnosti dvadsať, a klientskeho prístupu k študentom. Od nového akademického roka im napríklad ponúkame možnosť platenia

štúdia formou splátok. Viacerí naši pedagógovia sú významnými autoritami vo svojich odboroch, prezentujú sa vedeckou prácou, ktorú premietajú do svojich prednášok a učebníc. Práve vlastné učebnice sú naším významným bonusom v porovnaní s inými vysokými školami. Každý tretí profesor, ktorý u nás prednáša, je zo zahraničia - z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, USA,Ruska,Macaa či Hongkongu. V súčasnosti má naša vysoká škola uzatvorených vyše sto zmlúv so zahraničnými univerzitami z celej Európy, Severnej a Južnej Ameriky a Ázie. Veľmi aktívni sme v programe Erasmus+.

Pokračujeme v úspešných projektoch Univerzity tretieho veku a v letných kurzoch určených aj pre verejnosť. Naša škola ponúka všestranné mimoškolské aktivity v školskom magazíne Like, vlastnom rádiu, v internetovej televízii, v Mediálnom centre s vlastnými multimediálnymi štúdiami a modernou technikou či v študentskom klube. Aktívnym športovcom dokážeme vytvoriť individuálne študijné podmienky,niekoľko rokov podporujeme univerzitný hokejový tím Paneuropa Kings. V oblasti umenia pravidelne vystavujeme v dvoch galériách školy obrazy a umelecké a spravodajské fotografie.“

 

Naspäť

 
Naspäť hore