Paneurópska vysoká škola n. o.

Paneurópska vysoká škola n. o. bola založená 13.10.2003 pod registračným číslom OVVS-820/109/2003-NO za účelom poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry a v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb spočívajúcom v organizovaní seminárov, prednášok, vydávaní odborných publikácií pre dospelých. Zámerom neziskovej organizácie v oblasti vzdelávania bolo založenie súkromnej vysokej školy podľa zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 725/2004 zo 14. júla 2004 získala štátny súhlas na pôsobenie ako Bratislavská vysoká škola práva.

Dňa 29. júna 2010 Správna rada Bratislavskej akademickej spoločnosti n. o. schválila zmenu názvu na Bratislavská akademická spoločnosť - Paneurópska univerzita n. o. a dňa 14. júla 2010 rozhodol Obvodný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy o zmene názvu Bratislavskej akademickej spoločnosti n. o. na Bratislavská akademická spoločnosť - Paneurópska univerzita n. o. skrátený názov: BAS - PU n. o.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 411/2010 schválila zmenu názvu školy s oprávnením pôsobiť ako Paneurópska vysoká škola skrátený názov: PEVŠ.

V zmysle Zákona č. 113/2002 Z.z. o vysokých školách schválila Správna rada Bratislavskej akademickej spoločnosti - Paneurópska univerzita n.o, zmenu názvu na Paneurópska vysoká škola n.o., skrátený názov PEVŠ n.o. Obvodný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy rozhodol a zapísal túto zmenu 10. júla 2012.

 
Naspäť hore