Ponuka štúdia

 

Právo

Ekonómia a podnikanie Masmédiá Informatika

Psychológia

Bc.

Mgr./Ing.

 

PhD.

-----

JUDr./PhDr./RNDr.

-----

Doc.  -----    -----  -----
Prof.    -----    -----  -----


Zamerania (Bc. stupeň štúdia)

Právo*

Ekonómia a podnikanie* Masmédiá* Informatika*

Psychológia*

Realitné právo  Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo  Politická komunikácia   Kybernetická bezpečnosť  Multikultúrna tolerancia
Európske právo  Manažment startupov   Marketing cestovného ruchu  Priemysel 4.0 a Big Data   
Športové právo    Digitálny marketing  Aplikácie virtuálnej reality  
 

* študijný program je možne študovať aj bez zamerania

 

Rigorózne konanie na PEVŠ

4 fakulty Paneurópskej vysokej školy jsu oprávnené uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác. Po ich vykonaní môže príslušná fakulta PEVŠ udeľovať akademický titul “doktor práv” (v skratke “JUDr.”), „doktor filozofie“ (PhDr) a „doktor prírodných vied“ (RNDr).

Prihlášku na rigorózne konanie podáva absolvent magisterského stupňa štúdia v danom (resp. príbuznom) študijnom odbore dekanovi fakulty.

Podávať prihlášky na rigorózne konanie možno priebežne počas roka.
Fakulta Fakulta práva Fakulta masmédií Fakulta informatiky Fakulta psychológie
Študijný odbor: Právo Masmediálne štúdiá Aplikovaná informatika Psychológia
Špecializácia: Teória a dejiny štátu a práva
Ústavné právo
Správne právo
Pracovné právo
Trestné právo
Medzinárodné a európske právo
Obchodné právo
Občianske právo
Masmediálne štúdiá Aplikovaná informatika Psychológia
Školné 750 EUR 750 EUR 750 EUR 750 EUR
Akademický titul JUDr. PhDr. RNDr. PhDr.
Podrobnejšie informácie
Kontaktna osoba: Mgr. Boris Bizov Mgr. Andrea Galovičová Ing. Daniela Šuláková Mgr. Petra Šebeňová
Telefon: +421 2 4820 8823 +421 2 6820 3624 +421 2 6820 3651 +421 2 4820 8872
Email:

 

Vzdelávací program LLM/MBA

Program LLM MBA
 Špecializácia: •    Základy obchodného práva v kontexte EÚ
•    Obchodné právo v kontexte EÚ
•    Obchodné právo v kontexte EÚ  (modul „Medzinárodné právo obchodné“ vo Veľkej Británii

•    Základy práva pre manažérov
•    Právo pre manažérov
•    Právo pre manažérov (Modul „Firma, právo a etika“ vo Veľkej Británii
•    Základy rozvoja ľudských zdrojov
•    Rozvoj ľudských zdrojov
•    Rozvoj ľudských zdrojov (Modul „Systematické vzdelávanie a profesijný rozvoj, kariérny manažment, podmienky pre rozvoj HR“ vo Veľkej Británii

•    Základy strategického riadenia pre manažérov a podnikateľov
•    Strategické riadenie pre manažérov a podnikateľov
•    Strategická riadenie pre manažérov a podnikateľov (Modul „Projektové a procesné riadenie vo Veľkej Británii)  
 Ďalšie informácie:

 

Doktorandské štúdium na PEVŠ

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania, ktoré PEVŠ uskutočňuje v súlade s § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Môžu sa na ňom zúčastniť absolventi študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku.

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Študent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom vedeckom a umeleckom poznaní a sám svojím vedeckým bádaním a tvorivou činnosťou prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po absolvovaní získa študent titul philosophiae doctor (PhD.)

Doktorandské štúdium je možné študovať v dennejexternej forme. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme štúdia je tri akademické roky, v externej forme štúdia štyri alebo päť akademických rokov.

Študent v dennej forme štúdia sa stáva pracovníkom fakulty – členom ústavu, vykonáva pedagogickú alebo inú odbornú činnosť súvisiacu s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok. Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov.

Externý študent – pracuje na svojom pracovisku, ale dochádza na prednášky a semináre.

V každom akademickom roku je doktorand povinný získať predpísaný počet kreditov za výskum, absolvovanie prednášok, publikačnú činnosť a ďalšie aktivity.
Fakulta Fakulta práva Fakulta ekonómie a podnikania Fakulta masmédií Fakulta psychológie
Študijný program: Teória a dejiny štátu a práva
Trestné právo
Medzinárodné právo
Občianske právo
Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Masmediálne štúdiá Školská psychológia
Študijný odbor: Teória a dejiny štátu a práva
Trestné právo
Medzinárodné právo
Občianske právo
Medzinárodné podnikanie Masmediálne štúdiá Pedagogická, poradenská a školská psychológia
Školné denné š.
Rok (x1)
Semester (x2)
Mesiac (x10)

9990 EUR*

5245 EUR*
1099 EUR*

9990 EUR*

5245 EUR*
1099 EUR*

9990 EUR*

5245 EUR*
1099 EUR*

9990 EUR*

5245 EUR*
1099 EUR*
Školné externé š.
Rok (x1)
Semester (x2)
Mesiac (x10)

2490 EUR
1308 EUR
274 EUR

2490 EUR
1308 EUR
274 EUR

2490 EUR
1308 EUR
274 EUR

2490 EUR
1308 EUR
274 EUR
Akademický titul PhD. PhD. PhD. PhD.
Podrobnejšie informácie
Kontaktna osoba: Mgr. Boris Bizov Mgr. Andrea Galovičová Mgr. Andrea Galovičová Mgr. Petra Šebeňová
Telefon: +421 2 4820 8823 +421 2 6820 3616 +421 2 6820 3624 +421 2 4820 8872
Email:
Prihláška:

* Správna rada môže poskytnúť zľavu na školnom výnimočným uchádzačom o doktorandské štúdium podľa potrieb PEVŠ.

 
Naspäť hore