Ústav pre humanitárne záležitosti a ochranu kultúrneho dedičstva

 Pripomíname si sto rokov od vypuknutia I. svetovej vojny, v ktorej po prvý krát v histórii dochádzalo k ničeniu nespočetného množstva kultúrnych pamiatok za pomoci priemyselne vyrábaných zbraní. Táto deštrukcia súčasne predstavovala po prvý krát v histórii aj porušenie medzinárodného humanitárneho práva, keďže Hágsky dohovor z rokov 1899/1907 začlenil pod svoju ochranu aj kultúrne pamiatky a kultúrne dedičstvo.

Paneurópska vysoká škola v Bratislave založila pod vedením Karla von Habsburgského-Lotrinského Ústav pre humanitárne záležitosti a ochranu kultúrneho dedičstva, ktorého kľúčovou oblasťou výskumu je ochrana kultúrnych pamiatok a kultúrneho dedičstva v zmysle Hágskeho dohovoru a jeho Protokolov z roku 1954, v prípade mimoriadnych situácií, akým je ozbrojený konflikt.

Masívna strata kultúrnych pamiatok za posledné dekády, ale i stále prítomné možnosti hrozby straty kultúrnych pamiatok si jednoznačne zaslúžia pozornosť akademickej obce a zároveň prehodnotenie stanovísk výskumných pracovníkov všetkých akademických disciplín. Medzinárodná partnerská spolupráca si vyžaduje nový multidisciplinárny, interdisciplinárny, ale aj transdisciplinárny prístup k riešeniu danej otázky. Riešenie danej problematiky má vplyv na celý rad aspektov, a to filozofických, etických, právnických, humanitárnych, sociálnych, psychologických, humanistických, historických , náboženských , kultúrnych, ekonomických , politických či vojenských. Pomenovaný multi- a transdisciplinárny prístup umožní lepšie pochopenie mechanizmov, ktoré vedú k poškodzovaniu, deštrukcii, vykrádaniu a straty kultúrnych pamiatok v horizonte súčasných, ale aj budúcich scenárov potenciálnej hrozby.

 

Author: Fridrich Schipper.

 

 

Za hlavný výskumný cieľ si Ústav stanovuje rozvoj komplexného prístupu k ochrane kultúrnych pamiatok a kultúrneho dedičstva. Pochopiteľne s tým narastá aj potreba využívania nových metód.

Nový prístup by následne umožnil:

  • vytvorenie pevného základu v kapitolách medzinárodného humanitárneho práva pre oblasť ochrany kultúrnych pamiatok;
  • vytvorenie efektívnych postupov a nástrojov ochrany kultúrnych pamiatok zo strany orgánov štátnej správy, orgánov presadzovania práva, verejných inštitúcií a mimovládnych organizácií;
  • vytvorenie zásad a postupov pre vojenskú ochranu kultúrneho dedičstva;
  • a v neposlednom rade aj vytvorenie kultúrnej diplomacie a realizácie civilno-vojenskej spolupráce, ako kľúčových elementov na poli medzinárodnej ochrany kultúrneho dedičstva v prípadoch ozbrojených konfliktov.

 

 

Ústav pre humanitárne záležitosti (skratka UHZ) je samostatným výskumným a vzdelávacím pracoviskom Paneurópskej vysokej školy Bratislava. Bol založený na návrh Správnej rady PEVŠ a schválený v Akademickom senáte PEVŠ dňa 18.09.2014.Poslaním a hlavným cieľom ústavu je ochrana ľudských práv a riešenie záležitostí spojených s ochranou kultúrnych pamiatok a  kultúrneho dedičstva v zmysle Hágskeho dohovoru a jeho Protokolov z roku 1954, v prípade mimoriadnych situácií, akým je ozbrojený konflikt, živelné pohromy a pod. Kľúčovou úlohou ústavu je realizácia civilno -vojenskej spolupráce (CIMIC).

Na čele ústavu je vedúci ústavu, ktorého do funkcie vymenúva rektor PEVŠ na základe rozhodnutia Správnej rady vysokej školy. Činnosť a  organizácia Ústavu pre humanitárne záležitosti sa riadi Štatútom ústavu, ktorý schvaľuje Správna rada vysokej školy. 

Predseda rady vedenia ústavu:  Karol von Habsburg – Lothringen

Členovia rady vedenia ústavu:

Prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
Ján Šikuta

Vedúci ústavu: Prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

Výkonní členovia ústavu:

Mgr. Ingrid Tomeková, PhD.
Prof. Dr. Friedrich Schipper, PhD.
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

Vedúci oddelení:
Prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. - Oddelenie pre medzinárodné právo
Mgr. Ingrid Tomeková, PhD. - Oddelenie pre vojenskú ochranu kultúrneho dedičstva
Prof. Dr. Friedrich Schipper, PhD. - Oddelenie pre Štúdie kultúrneho dedičstva a ochranu kultúrnych pamiatok

Výskumní pracovníci:
Mgr. Adam Šebesta
Mgr. Boris Usačev

 

 
TERMS  ACTIVITIES
SHORT TERM - 
MID TERM - until June/December 2015 International Opening Conference (e.g. May 2015)
    - interdisciplinary conference
    - under UNESCO patronage
    - In cooperation with ICOMOS, ICOM and other UNESCO-affiliated NGOs in Slovakia, other organizations in Slovakia that are important
    - Theme Cultural Property Protection and Cultural Diplomacy (possible cooperation with the Princeton University (Danspeckgruber), Cooperation with the Diplomatic Academy in Vienna)
Research projects (by the end of 2015)
Dissertation topics (by the end of 2015)
LONG TERM - for a 5 years period Development of a MA course
Development of military training modules
Cooperation with UNESCO (HQ)

 

 

Kontakty

Ústav pre humanitárne záležitosti

Paneurópska Vysoká Škola
Tomasikova 20
851 05 Bratislava
Slovakia

Výkonný člen ústavu a Vedúci Oddelenia pre Štúdie kultúrneho dedičstva a ochranu kultúrnych pamiatok
Prof. Dr. Friedrich Schipper

E-mail:

Výkonný člen ústavu a Vedúci Oddelenia pre vojenskú ochranu kultúrneho dedičstva
Mgr. Ingrid Tomeková, PhD.

E-mail:

Výkonný člen ústavu pre humanitárne záležitosti
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

E-mail:

Viac kontaktov

Vedúci ústavu a Vedúci Oddelenia pre medzinárodné právo
Prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

E-mail:

Výskumný pracovník
Mgr. Boris Usacev

E-mail:

Výskumný pracovník
Mgr. Adam Šebesta

E-mail:

 

 
 
Naspäť hore