Aktivity projektu

1. Aktivita

Budovanie bilaterálnej komunikačnej platformy (trvanie 20 mes.). Cieľom je vytvárať priestor na budovanie cezhraničných partnerstiev a vzájomnej spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými partnermi. Poskytne zázemie pre lepšiu cezhraničnú spoluprácu, na vyhľadávanie kontaktov, výmenu informácií, na odborné diskusie o spoločných problémoch, výmenu skúseností a poskytovanie podpory všetkým. Platforma bude aj po projekte funkčným nástrojom pre vzájomnú komunikáciu partnerov zo Slovenska, Ukrajiny a Nórska. 

2. Aktivita

Tvorba 3D modelov a vývoj aplikácií pre VRR (trvanie 24 mes.). Je zameraná na vytvorenie 3D modelov vybraných kultúrnych pamiatok a prírodných objektov v digitálnej podobe. Účasť 10 IT expertov – 6 VŠ IT učiteľov z PEVŠ a 4 IT učitelia z UNU. Súčasťou aktivity je verejné obstarávanie na dodávku zariadení pre tvorbu a experimentálny výskum aplikácie 3D modelov. 

2.1 Tvorba 3D modelov - architektúra, snímanie objektov, topologický a geometrický popis, modelovanie snímaných objektov, textúry a ich implementácia na objekt, predpríprava objektov pre zobrazovanie

2.2. Tvorba softvéru pre zobrazovanie modelov vo VRR - návrh štruktúr a tried pre aplikáciu zobrazovania dát 

3. Aktivita

Vzdelávanie a vývoj inovatívnych metód vzdelávania o spoločných znakoch cezhraničného regiónu (trvanie 20 mes.). 20 účastníkov expertov (učitelia, metodici) z obidvoch strán prihraničného regiónu.

3.1. Realizácia odborného vzdelávania pre 20 učiteľov multiplikátorov z Prešovského a Košického kraja a Zakarpatia. 5 vzdelávacích seminárov (Užhorod, Košice, Prešov, Mukačevo, Užhorod), zameraných na spoločné spracovanie tém dotýkajúcich sa spoločných znakov regiónu - história, architektúra, náboženstvo, kultúra, tradície, zvyky, občianska spoločnosť, súčasné dianie a využívanie IT vo vyučovaní.

3.2. Tvorba Pracovných a metodických listov o spoločných znakoch regiónu - budú obsahovať faktické informácie z vyššie uvedených predmetov, ale aj návrhy adekvátnych metodík pre stredoškolské vyučovanie, vrátane IKT o zobrazovaní vo VRR.


 
Naspäť hore