Odborný a riadiaci tím

Riadiaci výbor projektu

Predsedníčka RV

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. prorektorka pre VVaGP

 

Členovia RV

RNDr. Michal Mutňanský, riaditeľ PEVŠ, n.o.

JUDr. Valéria Koscurová, riaditeľka odboru KMPaKČ

Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. dekan Fakulty informatiky

Mgr. Kamil Sládek, riaditeľ Centra pre európsku politiku

 

Tajomníčka RV

Ing. Mária Lukáčová, OVV - Centrum transferu poznatkov

 

Odborní riešitelia projektu PEVŠ

Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

RNDr. Ján Lacko, PhD. 

Mgr. Matej Novotný, PhD.

RNDr. Martin Samuelčík, PhD.

RNDr. Ivana Varhaníková, PhD.

 

Odborní riešitelia projektu CEP

Mgr. Kamil Sládek

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

Mgr. Martin Kríž

MUDr. Peter Križan

Mgr. Peter Šoltés, PhD.

 

Odborní riešitelia projektu Carpathia Užhorod

Prof. Marian Tokar

 
Naspäť hore