Materiály k predmetu

Základná a doplnková literatúra

Základné:

  • PELSMACKER, P D. -- GEUENS, M. -- VAN DEN BERG, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1. [podrobnosti]
  • FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press , 2011. 484 s. ISBN 978-80-251-3432-0. [podrobnosti]

Odporúčaná:

  • KARLÍČEK, M. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2. [podrobnosti]
  • PŘIKRYLOVÁ, J. -- JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 303 s. Expert. ISBN 978-80-247-3622-8.

Voliteľné materiály

Pri materiáloch v anglickom jazyku študentom zabezpečíme preklad. Prednášky a materiály z prípadových štúdií.

Jazyk

Slovenský a anglický (zabezpečený aj preklad)

Vypracovala garantka predmetu a projektu:

Doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

 

CORPORATE COMMUNICATION.  ORGANIZATIONAL IDENTITY, CULTURE, IMAGE.

PROMOTIONAL PLAN.  SEGMENTATION OF MARKET.  TOOLS OF MARKETING COMMUNICATION

Direct marketing and internet

New trends in the marketing communications

Komerční komunikace Komunikační projekt

Public Relations (PR)

Tarapacá Media Campaign

 
Naspäť hore