Všeobecné informácie o predmete

Popis

Predmet Marketingová komunikácia v podmienkach krajín V4 je vyučovaný v rámci realizácie Univerzitného grantu, ktorý je financovaný Vyšehrádskym fondom (Visegrad Fund). Tento predmet je učený študentom 1. ročníka II. stupňa vzdelávania na FEP PEVŠ. Predmet je učený na zvládnutie teórie a techník aplikovateľných vo všetkých hlavných funkciách marketingovej komunikácie: reklama, PR, priamy marketing, podpora predaja, online komunikácia a osobný predaj.


Marketing Communication in the conditions of V4 countries is a compulsory course for the graduate students of the International Business department. This course will examine the theory and techniques applicable to all the major marketing communication functions: advertising, public relations, direct marketing, sales promotions, online communication and direct selling. Moreover, it will provide a knowledge base that will allow students to research and evaluate a company’s marketing, promotional situation and use this information in developing effective communication strategies and programs.

 

Témy prednášok

 

 

1

Introduction to Integrated marketing communications (IMC). Communication and Mass media.
Úvod do Integrovanej marketingovej komunikácie a masmédiá.
Prof. Foret

2

Corporate Communication. (organization identity, culture, image)
Korporátna komunikácia, identita a imidž organizácie, kultúra
Dr. Szwajca

3

Empirical research in communication with customers, external influences in consumer behavior, general and in the V4 countries conditions-GL.
Empirický výskum v komunikácii so zákazníkmi, vonkajšie vplyvy na správanie zákazníkov, všeobecné a špeciálne podmienky v krajinách V4.
Doc. Chovanová Supeková

4

Promotional plan. Segmentation of market, tools of marketing communication. CS. GL
Plán propagácie. Segmentácia trhov, nástroje marketingovej komunikácie.
Dr. Szwajca

5

Creative Strategy of marketing communications. CS. GL
Kreatívne stratégie v marketingovej komunikácii.
Doc. Chovanová Supeková

6

Marketing communications: Advertising. Promotion Opportunity. CS. GL
Marketingová komunikácia: Reklama. Propagačné príležitosti.
Dr. Pruša

7

Trade promotions and personal Selling in V4 countries. CS. GL
Podpora predaja a osobný predaj v krajinách V4.
Doc. Chovanová Supeková

8

Public relations (sponsoring). CS. GL
Vzťahy s verejnosťou a sponsoring.
Dr. Pruša

9

Direct marketing and internet. CS. GL
Priamy marketing a internet.
Eva Happ

10

New trends in the marketing communications. CS. GL
Nové trendy v marketingovej komunikácii.
Eva Happ

11

Comparison of marketing communication trends in V4 countries using the previous Case studies and marketing research. CS.
Porovnanie trendov v marketingovej komunikácii pri využití predchádzajúcich prezentovaných prípadových štúdií a marketingový výskum.

12

Marketing communication in public administration. CS from V4 countries.
Marketingová komunikácia vo verejnom sektore. Prípadová štúdia z krajín V4.
Prof. Foret

13

Final Exam, presentation of the students projects, written exam
Skúška, prezentácia seminárnych prác, písomná skúška
Doc. Chovanová Supeková

 

 
Naspäť hore