O projekte

 


 

 

 

Názov projektu: Modernizácia a konsolidácia výskumno-vývojovej základne žiadateľa v oblasti finančných bezpečnostných informačných technológií

Žiadateľ: Paneurópska vysoká škola, n.o.

Sektor: súkromný

Operačný program: OP Výskum a vývoj

Prioritná os: Prioritná os 3 – Infraštruktúra výskumu a vývoja v BK

Opatrenie 3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Kód výzvy:
OPVaV-2015/3.1/01-SORO

ITMS kód projektu: 2623010007

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancnovaný zo zdrojov EÚ

 
Naspäť hore