Ciele projektu

Ciele projektu sú:

  • príprava rozvojovo koncipovanej obsahovej štruktúry a didaktickej stránky študijného programu,
  • príprava a finalizácia inovatívnych učebných textov (pre predmety tzv. jadra študijného programu) s aktívnym prepojením súčasných teórií manažmentu, verejnej správy, aplikovaných ekonomických a sociálnych disciplín s praktickými príkladmi z funkčných oblastí manažmentu,
  • príprava a finalizácia moderných bilingválnych (slovensko-anglických) vysokoškolských učebníc z manažmentu a verejnej správy pre študentov študijného programu. Učebnice budú obsahovať aj prípadové štúdie úspešných manažérov v miestnej a regionálnej samospráve, štátnej správe, čím študenti majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti,
  • rozvoj cudzojazyčnej kompetencie študentov vo funkčných oblastiach manažmentu a verejnej správy,
  • zvýšenie teoretických a praktických zručností budúcich študentov študijného programu študújúcich danom študijnom programe, ale aj v príbuzných študijných programoch na slovenských vysokých školách,
  • príkladmi z manažérskej praxe a riešením prípadových štúdií z praxe samosprávy, štátnej správy pomôcť študentom rozvíjať schopnosti správneho manažérskeho rozhodovania,
  • zvýšenie cudzojazyčnej kompetencie študentov a možnosť uplatnenia absolventov aj v globálnom prostredí.
 
Naspäť hore