O projekte

Názov projektu: Tvorba inovatívnych učebných pomôcok pre novoakreditovaný študijný program Manažment vo verejnej správe
Prijímateľ: Paneurópska vysoká škola n.o. , Fakulta ekonómie a podnikania (80%)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (20%)

Fond: Kultúrna a edukačná agentúra grantová agentúra pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR

Grantová oblasť: Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia
Číslo projektu: KEGA 001UCM-4/2016

Financovanie projektu: ako súkromná vysoká škola vlastné zdroje

 
Naspäť hore