Vedecká rada PEVŠ

Interní členovia Vedeckej rady PEVŠ

1.    prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. predseda Vedeckej rady Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva PEVŠ
2.    doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc., Fakulta práva PEVŠ
3.    Ing. Zuzana Vincúrová, PhD., Fakulta ekonómie a manažmentu PEVŠ
4.    doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., Fakulta práva PEVŠ
5.    doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA, Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
6.    prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D, Fakulta masmédií PEVŠ,
7.    doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc., Fakulta informatiky PEVŠ
8.    doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., Fakulta psychológie PEVŠ
9.    prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. Fakulta práva PEVŠ
10.    prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD. Fakulta práva PEVŠ
11.    prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. Fakulta práva PEVŠ
12.    doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. Fakulta práva PEVŠ
13.    prof. Ing. Eva Cihelková, PhD. Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
14.    prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
15.    Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
16.    doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. Fakulta masmédií PEVŠ
17.    doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. Fakulta masmédií PEVŠ
18.    doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.  Fakulta masmédií PEVŠ
19.    prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. Fakulta psychológie PEVŠ
20.    doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. Fakulta psychológie PEVŠ
21.    prof. PhDr. Marina Mikulajová, CSc. Fakulta psychológie PEVŠ
22.    doc. PhDr. Vladimír Palko, PhD. Fakulta Informatiky PEVŠ

Externí členovia Vedeckej rady PEVŠ

1.    prof. h.c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2.    prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. Karlova univerzita Praha
3.    prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4.    prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. MŠVVaŠ SR Bratislava
5.    prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
6.    prof. Mgr.Art Božidara Turzonovová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7.    doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.  hosťujúca profesorka, Ekonomický ústav SAV, Bratislava
8.    prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Vysoká škola podnikání a práva,
9.    prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
10.    Ing. Radan Jünger Predseda predstavenstva Akademické Aliance a.s.,
11.    prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. Fakulta práva PEVŠ

 
Naspäť hore