Veda a výskum

Prioritou Paneurópskej vysokej školy v oblasti vedy a výskumu je vedecko-výskumná práca, ktorá prináša pôvodné a spoločensky aktuálne poznatky. Tieto plne korešpondujú s akreditovanými študijnými programami školy. Prezentácia výsledkov výskumnej práce má formu vedecko-teoretických podujatí a vedecko-publikačných aktivít.

Medzi priority vedeckej činnosti patrí aj vedecko-pedagogická práca; priebežne sa aktualizuje obsah výučby, zvyšujú sa požiadavky na vedecké časti individuálnych študijných plánov doktorandov a v neposlednom rade ide aj o  vyhľadávanie talentovaných študentov a ich zapájanie sa do vedeckej práce formou študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

V centre pozornosti je aj vedecko-popularizačná, vedecko-organizačná a  vedecko-praktická činnosť.. Hlavnou úlohou zostáva posilňovanie integrovania úspešne sa rozvíjajúcich súčastí vedy a taktiež rovnomernejšieho podielu akademických zamestnancov školy na výskumnej a publikačnej práci.

 

Počet výskumných pracovníkov

Priemerný evidenčný stav pedagógov za rok 2014 143
Priemerne prepočítaný stav pedagógov za rok 2014 133,14
Priemerný evidenčný stav výskumných pracovníkov za rok 2014 3,92
Priemerne prepočítaný stav výskumných pracovníkov za rok 2014 3,83
Evidenčný stav pedagogických pracovníkov k 31.12.2014 153
Evidenčný stav výskumných pracovníkov k 31.12.2014 4

 

 
Priemerný evidenčný stav pedagógov ( fyz.osoby)  132
Priemerne prepočítaný stav pedagógov (prepočet na plný úväzok)   124,57
Priemerný evidenčný stav výskumných pracovníkov (fyz. osoby) 3,16
Priemerne prepočítaný stav výskumných pracovníkov (prepočet na plný úväzok )  3,14
Evidenčný stav pedagogických pracovníkov k 31.12.2013 138
Evidenčný stav výskumných pracovníkov k 31.12.2013 4

 

 
Počet výskumných pracovníkov k 31.12.2012 4,00
Priemerný počet výskumných pracovníkov  3,16
Priemerne prepočítaný stav výskumných pracovníkov  3,16
 
 
Naspäť hore