Súvisiace odkazy
 

Habilitačné a inauguračné konania

Dlhodobým a strategickým zámerom Paneurópskej vysokej školy je vedecký rast svojich pedagógov aj prostredníctvom habilitačného a vymenúvacieho konania.

Habilitačné konanie je postup získavania vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu docent.

Vymenúvacie (inauguračné) konanie je postup získavania vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu profesor.

Obe konania sú detailne upravené právnymi predpismi Slovenskej republiky a vysokej školy. Právo udeľovať titul docent alebo profesor nemá každá vysoká škola. Priznáva sa na základe návrhu Akreditačnej komisie samostatným rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, osobitne pre každý študijný odbor, po splnení náročných podmienok, ktoré sú vyjadrením kvality najmä vedeckej a výskumnej práce vysokej školy a jej fakúlt.


V súčasnosti má Paneurópska vysoká škola priznané právo udeľovať titul docent a profesor na dvoch svojich fakultách vo viacerých študijných odboroch, niektoré z nich dokonca ako jediná vysoká škola v Slovenskej republike.

Fakulta práva PEVŠ má priznané práva udeľovať titul docent a profesor v týchto študijných odboroch:

- 3.4.7. trestné právo (od 19.11. 2010, bez časového obmedzenia),

- 3.4.8. medzinárodné právo (od 12.3. 2012, bez časového obmedzenia),

- 3.4.11. občianske právo (od 12.3. 2012, do 28.2. 2014).

Fakulta masmédií PEVŠ má priznané práva udeľovať titul docent a profesor v študijnom odbore:

- 3.2.3. masmediálne štúdiá (od 20.7. 2011, bez časového obmedzenia).

Habilitačné a vymenúvacie konanie je na PEVŠ verejné, spojené so splnením náročných pedagogických a vedeckých kritérií. Obhajoby habilitačných a inauguračných prác, vrátane habilitačných a inauguračných prednášok sú verejné, prebiehajú v atmosfére vysokej vedeckej náročnosti. Dátum a miesto konania každej prednášky a obhajoby sú zverejňované priebežne v aktualitách PEVŠ a fakúlt. Počas nich môže verejnosť nazerať do spisov a publikačnej činnosti uchádzačov.

 

Postup a podmienky habilitačného a vymenúvacieho konania upravujú:

1) Právne predpisy SR

- zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 76)

- vyhláška č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (jej súčasťou je aj jednotný vzor životopisu uchádzača)

- vyhláška č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

2) Predpisy PEVŠ

- Vykonávacia smernica rektora č. 1/2010 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov

3) Predpisy Fakulty práva PEVŠ

- Smernica dekana č. 4/2013 (Habilitačné a vymenúvacie konanie), jej súčasťou sú pre všetky odbory jednotné Kritéria na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor na Fakulte práva, Paneurópskej vysokej školy

- Smernica dekana č. 2/2013 Záverečné práce

4) Predpisy Fakulty masmédií PEVŠ

- Smernica dekana Fakulty masmédií (Habilitačné a vymenúvacie konanie), jej súčasťou sú jednotné Kritéria na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor na Fakulte masmédií, Paneurópskej vysokej školy

- Záverečné práce - Smernica dekana č. 2/2012

Podľa § 76 ods. 9 môže podliehať habilitačné a vymenúvacie konanie poplatkom (pozri sadzobník poplatkov PEVŠ), to neplatí pre uchádzača, ktorý je na PEVŠ v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.

Príbuzné stránky – MŠVVaŠ SR » Akreditácie v oblasti vysokého školstva

– Prezident SR » Vymenovanie vysokoškolských profesorov

– Centrálny register evidencie publikačnej činnosti » Vyhľadávanie

– Portál vysokých škôl » Úvod

 

 
Naspäť hore