Mgr. Petr Žantovský, PhD.

 •  Žiadosť v odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá podaná dňa 10.2. 2015, externý pedagóg
 •  Životopis
 •  Názov habilitačnej práce: Mediální manipulace – nemoc české demokracie
 •  Téma habilitačnej prednášky: Proměny vlastnické struktury v českých médiích po roce 1989 a jejich vliv na utváření mediální a politické sféry
 •  Oponenti habilitačnej práce:
 1. prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc., Filosofický ústav, Akademie věd ČR, Praha
 2. prof. Ing. Václav Klaus, CSc., Národohospodářská fakulta, Vysoká škola Ekonomická, Praha
 3. prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava
 • Habilitačna komisia

Predseda: prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D., Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Členovia:

 1. doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra managementu, Univerzita Karlova Praha a Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha, Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 2. doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 3. prof. PhDr. Marek Franěk, Ph.D., CSc., Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové
 
Naspäť hore