Grantová činnosť

suma grantových prostriedkov z agentúry APVV v roku 2014


2.340,- € - Fakulta informatiky (suma vyčerpaných výdavkov na projekt APVV - SK PT 0014-12 Softvér a algoritmy Paralelizácia pre 4G simulácie)
1.856,- € - Fakulta informatiky (suma vyčerpaných výdavkov na projekt APVV – SK AT 0020-12 Paralelné algoritmy a softvér pre programovateľné grafické procesory a bezdrôtové senzorové siete)
48.700,26,- € - Fakulta práva (suma vyčerpaných výdavkov na projekt na projekt APVV -0752-12 Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku)
55.778,50 € - Fakulta práva (suma vyčerpaných výdavkov na projekt na projektAPVV 0356-12 - Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej republiky)

suma grantových prostriedkov zo zahraničných grantov v roku 2014


30.000,- € - Fakulta masmédií Russian World Foundation Moscow (Russian Federation) č. 1091П/12-13 z 12.12.2013. Téma: Médiá vinterkultúrnomdialógu.
8.302,60 € - Fakulta informatiky International Visegrad Fund, Joint Research with Taiwan - č.projektu IVF–NSC 21280013 „The Smoke in the Chimney – An Intelligent Sensor-based TeleCare Solution for Homes“
2.000,- € - Fakulta informatiky (programy riadné Európskou komisiou - Názov výzvy:COST (ICT) Action IC1104 „Random Network Coding and Designs over GF(q))
0,- € - Fakulta psychológie – COST Action : IS1401 „Strengthening Europeans´ capabilities by establishing the European Literacy Network.“
12.223,- € - Fakulta masmédií (Poskytovateľ :EPI-centrum, Jablonskeho 639/4 Praha „Projektovanie a tvorba audiovizualneho diela pre propagačné účely Absolutum Boutique Hotel, Jablonskeho 4, 17000 Praha.“)

suma ostatných výskumných grantov (okrem štrukturálnych) v roku 2014


12.500 € - Fakulta práva (Rada vlády SR pre prevenciu kriminality - VÝSKUM OBETÍ KRIMINALITY (LATENTNEJ KRIMINALITY) – 2014

VEGA


Fakulta ekonómie a podnikania – grant VEGA 1/0908/12 2012-2014 – „Fiškálna a menová politika a ich vplyv na medzinárodné podnikanie v štátoch EÚ“.
Fakulta ekonómie a podnikania – grant VEGA 1/0834/15 „Fiškálna a menová politika po veľkej recesii“
Fakulta práva – grant VEGA - 1/0763/15“ Metodológia interpretácie slovenského práva v kontexte eur. a medzinárodného práva“
Fakulta práva – grant VEGA - 1/0825/14 „Právny inštitút imunít štátu a jeho predstaviteľov v synergii medzinárodného a vnútroštátneho práva.“
Fakulta psychológie – grant VEGA 1/0574/12 „ Motivácia k výkonu, teória, empíria, diagnostika“

KEGA


Fakulta ekonómie a podnikania – KEGA 002 PEVŠ-4/2014 –„Aplikovaná priestorová štatistika pre ekonómov“

Interné vedecké granty


Fakulta ekonómie a podnikania - interný vedecký grant „Komparácia nákladov a prínosov štátnej podpory v segmente MSP a veľkých podnikov s následnou analýzou systému štátnej podpory podnikania v medzinárodnom prostredí, v čase krízy, v porovnaní so Slovenskom“.

Fakulta právainterný vedecký grant „OPTIMALIZÁCIA PRÍPRAVY ŠTUDENTOV PRE ÚSPEŠNÚ PRÁVNICKÚ PRAX“

 

 

Suma grantových prostriedkov z agentúry APVV

1.320,- € Fakulta informatiky Suma vyčerpaných výdavkov na projekt APVV - SK PT 0014-12 "Softvér a algoritmy Paralelizácia pre 4G simulácie".
700,- € Fakulta informatiky Suma vyčerpaných výdavkov na projekt APVV – SK AT 0020-12 "Paralelné algoritmy a softvér pre programovateľné grafické procesory a bezdrôtové senzorové siete".
8.069,- € Fakulta práva Suma vyčerpaných výdavkov na projekt na projekt APVV -0752-12 "Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku".
8.126,- € Fakulta práva Suma vyčerpaných výdavkov na projekt na projektAPVV 0356-12 "Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej republiky".

 

Suma grantových prostriedkov zo zahraničných grantov v roku 2013

30.000,- € Fakulta masmédií  Russian World Foundation Moscow (Russian Federation) č. 1091П/12-13 z 12.12.2013. "Médiá v interkultúrnom dialógu".

 

Suma ostatných výskumných grantov (okrem štrukturálnych) v roku 2013

18.507,- € Fakulta práva 10.000,- € poskytla Rada vlády SR pre prevenciu kriminality a sumu 8.507,- € je inštitucionálny grant na výskum, ktorý poskytla Paneurópska vysoká škola.

 

VEGA

  Fakulta ekonómie a podnikania Grant VEGA 1/0908/12 2012-2014 – „Fiškálna a menová politika a ich vplyv na medzinárodné podnikanie v štátoch EÚ“.

 

Interné vedecké granty

  Fakulta ekonómie a podnikania Interný vedecký grant „Komparácia nákladov a prínosov štátnej podpory v segmente MSP a veľkých podnikov s následnou analýzou systému štátnej podpory podnikania v medzinárodnom prostredí, v čase krízy, v porovnaní so Slovenskom“.
 

Suma grantových prostriedkov z agentúry APVV

2.600,- € Fakulta ekonómie a podnikania Suma pridelená na druhý rok riešenia projektu.

 

Suma grantových prostriedkov zo zahraničných grantov

20.863,04,- € Fakulta ekonómie a podnikania Suma vyčerpaných výdavkov na projekt LEONARDO v roku 2012.

 

Suma ostatných výskumných grantov (okrem štrukturálnych)

9.000,- € Fakulta práva Grant poskytla Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.
1.550,- € Fakulta práva Grant/dar poskytla Nadácia tatra banka
5.502,- € Fakulta práva Inštitucionálny grant na výskum poskytla Paneurópska vysoká škola.
12950,- € Fakulta ekonómie a podnikania Pridelená dotácia na projekt AHELO realizovaný v roku2012.

 

VEGA

  Fakulta ekonómie a podnikania Grant VEGA 1/0908/12 2012-2014 – "Fiškálna a menová politika a ich vplyv na medzinárodné podnikanie v štátoch EÚ“.

 

KEGA

  Fakulta masmédií Grant KEGA 1 BVŠP – 4/2011- "Politická komunikácia, marketing a  propaganda: využitie moderných prvkov na Slovensku a skúsenosti zo  zahraničia“.

 

Interné vedecké granty

  Fakulta ekonómie a podnikania Interný vedecký grant "Niektoré vybrané problémy procesu divergencie štátov eurozóny“.
Fakulta ekonómie a podnikania Interný vedecký grant "Komparácia nákladov a prínosov štátnej podpory v segmente MSP a veľkých podnikov s následnou analýzou systému štátnej podpory podnikania v medzinárodnom prostredí, v čase krízy, v porovnaní so Slovenskom“.
Fakulta masmédií  Interný grant - V1001-IG: "Médiá a novinári na Slovensku 2010 - Analýza mediálneho sektora kreatívneho priemyslu“.
Fakulta masmédií  Interný grant - V1002-IG: "Výskum kreatívnej reklamnej stratégie“

 

COST

  Fakulta informatiky COST Action IC1104: "Random Network Coding and Designs over GF(q)" (financované z COST – European Cooperation in Science and Technology, čerpanie v roku 2013 → 500 € )

 

 

Suma grantových prostriedkov z agentúry APVV

5.200,- € Fakulta ekonómie a podnikania Projekt "Komparatívna štúdia príjmovej situácie slovenských a slovinských domácností v rôznych etapách finančnej a hospodárskej krízy"

 

Suma grantových prostriedkov zo zahraničných grantov

43.031,- € Fakulta ekonómie a podnikania

projekt "Continuing Professional Development best-practice framework for EU employers of engineers and technicians", Multilateral Project;

Partner Institutions: The Institution of Engineers od Ireland, Dublin, LLP/LdV/TOI/2010/IRL - 502, Štrukturálne fondy EÚ - Leonardo da Vinci

 

Suma ostatných výskumných grantov (okrem štrukturálnych)

16.429,- € Fakulta práva

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality (10 000,0€). Inštitucionálny grant (6 429,0 €).

 

 
 
Naspäť hore