Vedecké projekty a granty

Projekt „Zvyšovanie kvality manažmentu Centra transferu poznatkov do praxe“ - hlavným cieľom projektu je prispievať k zlepšovaniu prenosu poznatkov do praxe, a to posilnením kapacity a kvality interného manažmentu Centra transferu poznatkov (CTP).. Hlavná činnosť centra sa sústreďuje na  vytvorenie funkčného systému znalostných databáz. Tento systém je riešený v spolupráci so spoločnosťou INGENIUM Slovakia, s.r.o. v  štyroch moduloch:

  • modul databázy duševného vlastníctva,
  • modul znalostnej databázy vedeckých pracovísk,
  • modul znalostnej databázy klientov,
  • modul znalostnej databázy transferu poznatkov.

Výskumná práca Fakulty právaPEVŠ napĺňala dva hlavné smery dlhodobého zámeru fakulty. V rámci výskumu „Etiológie, fenomenológie, predikcie a prevencie kriminality“ bol riešený projekt zameraný na aplikovaný empirický „Výskum obetí kriminality na Slovensku“. Nadväzoval na analogickú výskumnú úlohu z predchádzajúceho roka (2009). Projekt je v Slovenskej republike ojedinelý, korešponduje s celosvetovo uskutočňovaným výskumom. Úlohy grantovo podporujú externéi inštitúcie. Ďalším výskumným projektom je „Optimalizácia prípravy študentov pre úspešnú právnickú prax“. Jeho cieľom je zosúladiť požiadavky trhu práce s požiadavkami na profil absolventa fakulty, a tým na študijné programy a ich špredmety. V súčasnej etape je úloha podporená inštitucionálnym grantom.

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ

Fakulta realizovala v roku 2010 internú vedeckú úlohu Teoreticko-metodologické aspekty konštrukcie nových indikátorov hodnotenia finančnej stability a výkonnosti podnikateľských subjektov v nestabilnom trhovom priestore“. Cieľom výskumu je odvodiť sústavu nových indikátorov pre meranie volatility podnikateľských subjektov pôsobiacich v nestabilnom podnikateľskom prostredí. V spolupráci s partnerskými inštitúciami v Írsku, Holandsku, Dánsku a Bulharsku fakulta participuje na riešení projektu realizácie a hodnotenia výsledkov celoživotného vzdelávania vyšších odborných pracovníkov „Continuing Professional Development best-practice framework for EU employers of engineers and technicians“.
Na Fakulte masmédií PEVŠsa výskum orientuje na médiá a reklamu; ich postavenie, úlohu a význam v kreatívnom priemysle na národnej, regionálnej a globálnej úrovni. . Pedagógovia Ústavu marketingovej komunikácie sa zameriavajú na výskum kreatívnej reklamnej stratégie v oblasti apelov, stratégie reklamného sprostredkovania, formátu a realizácie. .
Fakulta masmédií PEVŠ participuje na projektoch: „Profesionálne prezentačné kompetencie ako jedna z podmienok úspechu pri výkone profesie“„Kvalitatívna inovácia edukačných programov akcentujúcich etnopedagogické a netradičné prístupy učenia v multikultúrnom priestore.“ .Fakulta aktívne spolupracuje na medzinárodnom projekte vi riešiteľskej spolupráci s Univerzitou vo Wroclawe : Médiá v kríze a kríza v médiách.

Vedecko-teoretické podujatia (konferencie, semináre, sympóziá, kolokviá a pod.) prezentujú predovšetkým výsledky vlastnej výskumnej práce, iniciujú spracúvanie nových výskumných projektov a poskytujú možnosti prezentovať názory na náročné otázky teórie a praxe. Na podujatiach sa zúčastňujú domáci a zahraniční špičkoví odborníci aj študenti a najhodnotnejšie príspevky sú publikované v  zborníkoch.

 

 

 
Naspäť hore