Fakulta masmédií - funkčné miesto „odborný asistent", "asistent"

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Fakulta masmédií

funkčné miesto „odborný asistent“ so zameraním na grafický  dizajn.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

 • vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. stupňa v uvedenom alebo príbuznom študijnom odbore,
 • prax v oblasti grafického dizajnu,
 • vydavateľská činnosť, 
 • skúsenosti s prípravou multidisciplinárnych workshopov,
 • znalosť jedného cudzieho jazyka
 • morálna a občianska zúhonnosť.

funkčné miesto „asistent“ so zameraním na grafický dizajn.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

 • vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v uvedenom alebo príbuznom študijnom odbore,
 • tvorba knižných ilustrácií,
 • príprava výstav a reklamných podujatí
 • skúsenosti s grantovou činnosťou,
 • znalosť jedného cudzieho jazyka,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
 • profesijný životopis;
 • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti;
 • overené kópie dokladov o vzdelaní;
 • zoznam publikačnej činnosti;
 • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ
 • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 22. septembra 2014 na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava.

 
Naspäť hore