Fakulta práva - docent
 

Fakulta práva - docent

27.01.2014

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie nasledujúcich funkčných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta práva

• funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.4.8. Medzinárodné právo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

 •  vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore,
 •  vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
 •  pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
 •  morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

 •  žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
 •  profesijný životopis;
 •  prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
 •  overené kópie dokladov o vzdelaní;
 •  zoznam publikačnej činnosti;
 •  stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ
 •  čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.


Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 15. februára 2014 na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava.


prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
rektor PEVŠ

 

Naspäť

 
Naspäť hore