Fakulta práva - funkčné miesto „asistent“

Rektor Paneurópskej vysokej školy

vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

výberové konanie

na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov

 

Fakulta práva - funkčné miesto „asistent“ so zameraním na občianske právo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

 

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
  • profesijný životopis;
  • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti;
  • overené kópie dokladov o vzdelaní;
  • zoznam publikačnej činnosti;
  • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ;
  • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.


Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 8. augusta 2014
na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava.


prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

rektor PEVŠ

 

 

Adresa: Paneurópska vysoká škola
Oddelenie ľudských zdrojov
Tomášikova 20
821 02 Bratislava 2
Kontakt: Ing. Emília Kubicová
02/4820 8876

 

 

 
Naspäť hore