Fakulta práva - funkčne miesto "docent", "odborný asistent"

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Fakulta práva

funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.4.4. Správne Právo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

 • vedecko-pedagogický titul „ docent“ v študijnom odbore
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
 • pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

funkčné miesto „odborný asistent“ so zameraním na obchodné právo

funkčné miesto „odborný asistent“ so zameraním na pracovné právo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
 • pedagogická, vedecko-výskumná prax a publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
 • profesijný životopis;
 • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti;
 • overené kópie dokladov o vzdelaní;
 • zoznam publikačnej činnosti;
 • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ
 • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 22. septembra 2014 na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava.

 
Naspäť hore