Fakulta práva - funkčné miesto „docent“

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Fakulta práva

funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.4.1. Právo so zameraním na ústavné právo s miestom výkonu práce Praha
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

 • vedecko-pedagogický titul „ docent“ v študijnom odbore
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
 • pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

 

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
 • profesijný životopis;
 • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti;
 • overené kópie dokladov o vzdelaní;
 • zoznam publikačnej činnosti;
 • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ
 • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

rektor PEVŠ

 

 

Ak Vás táto ponuka zaujala, prosím zašlite motivačný list spolu so štrukturovaným životopisom na dole uvedenú adresu v termíne do 11.marca.2014.

Adresa: Paneurópska vysoká škola
Oddelenie ľudských zdrojov
Tomášikova 20
821 02 Bratislava 2
Kontakt: Ing. Emília Kubicová
02/4820 8876
 
Naspäť hore