Fakulta práva - funkčne miesto "profesor", funkčne miesto "docent"

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Fakulta práva

funkčné miesto „profesor“ v študijnom odbore 3.4.7 Trestné právo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

 • vedecko-pedagogický titul „profesor“ v uvedenom alebo príbuznom odbore
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
 • pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.4.4 Správne právo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

 • vedecko-pedagogický titul „profesor“ v uvedenom alebo príbuznom odbore
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
 • pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť
 • morálna a občianska bezúhonnosť.
 •  

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
 • profesijný životopis;
 • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti;
 • overené kópie dokladov o vzdelaní;
 • u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania, poprípade kópiu Žiadosti o uznaní dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR zaslanú na MŠVVaŠ SR;
 • zoznam publikačnej činnosti;
 • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ
 • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 25.novembra 2014.

 

Adresa: Paneurópska vysoká škola
Oddelenie ľudských zdrojov
Tomášikova 20
821 02 Bratislava 2

 

 

Kontakt: Ing. Emília Kubicová
02/4820 8876

 

 
Naspäť hore