Fakulta práva - funkčné miesto „profesor“

Rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave vyhlasujú v súlade s  § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa

Fakulta práva

 • funkčné miesto „profesor“ v študijnom odbore 3.4.10 Obchodné a finančné právo so zameraním na obchodné právo.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto:

 • vedecko-pedagogický titul „ profesor“ v uvedenom alebo príbuznom odbore, 
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
 • pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
 • profesijný životopis;
 • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti;
 • overené kópie dokladov o vzdelaní;
 • u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania, poprípade kópiu Žiadosti o uznaní dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR zaslanú na MŠVVaŠ SR;
 • zoznam publikačnej činnosti;
 • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ;
 • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 30. júna 2015
na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,
P.O. BOX 12, 820 09 Bratislava 29.Bratislava, dňa 09. jún 2015

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

rektor PEVŠ

 

 
Naspäť hore