Fakulta psychológie - funkčné miesto „docent“

Fakulta psychológie

- funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia so zameraním na  klinickú psychológiu.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

 • vedecko-pedagogický titul „ docent“ v študijnom odbore klinická psychológia ,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore,
 • pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti klinickej psychológie ,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • schopnosť rozvíjať zahraničné kontakty,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
 • profesijný životopis;
 • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti;
 • overené kópie dokladov o vzdelaní;
 • zoznam publikačnej činnosti;
 • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ
 • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

rektor PEVŠ

 

Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 26. mája 2014

Adresa: Paneurópska vysoká škola
Oddelenie ľudských zdrojov
Tomášikova 20
821 02 Bratislava 2
Kontakt: Ing. Emília Kubicová
02/4820 8876

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore