Fakulta psychológie - funkčné miesto „profesor“

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa

Fakulta psychológie - funkčné miesto „profesor“ v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto
- vedecko-pedagogický titul „ docent“ v študijnom odbore klinická psychológia ,
- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore,
- prax klinického psychológa,
- pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti klinickej psychológie ,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- schopnosť rozvíjať zahraničné kontakty,
- morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesto požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:
žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;

  • profesijný životopis;
  • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
  • overené kópie dokladov o vzdelaní;
  • zoznam publikačnej činnosti;
  • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ
  • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.


prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
rektor PEVŠ

 

Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 24. júna 2014

Adresa: Paneurópska vysoká škola
Oddelenie ľudských zdrojov
Tomášikova 20
821 02 Bratislava 2
Kontakt: Ing. Emília Kubicová
02/4820 8876

 

 

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore