Funkčné miesta vysokoškolského učiteľa

Rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave vyhlasuje v súlade s  § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta práva

• funkčné miesto „profesor“ v študijnom odbore 3.4.10 Obchodné a finančné právo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

- vedecko-pedagogický titul „ profesor“ v uvedenom odbore,

- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,

- pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť,

- morálna a občianska bezúhonnosť.

• funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.4.1 Právo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

- vedecko-pedagogický titul „ docent“ v uvedenom alebo príbuznom odbore,

- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,

- pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť,

- morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

•  žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;

•  profesijný životopis;

•  prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti;

•  overené kópie dokladov o vzdelaní;

•  u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania, poprípade kópiu Žiadosti o uznaní dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR zaslanú na MŠVVaŠ SR;

•  zoznam publikačnej činnosti;

•  stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ;

•  čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 7. augusta 2015

na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,

P.O. BOX 12, 820 09 Bratislava 29.

 

 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

rektor PEVŠ

 

Bratislava, dňa 17. júla 2015

 

 
Naspäť hore