Funkčné miesto vysokoškolského učiteľa

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa

Fakulta psychológie

funkčné miesto „odborný asistent“ v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto:

- vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore psychológia ,

- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore,

- pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti psychológie ,

- aktívna znalosť anglického jazyka,

- ochota a schopnosť rozvíjať zahraničné kontakty,

- morálna a občianska bezúhonnosť.


Od kandidátov na funkčné miesto požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

  •  žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
  •  profesijný životopis;
  •  prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
  •  overené kópie dokladov o vzdelaní;
  •  u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania, poprípade kópiu Žiadosti o uznaní dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR zaslanú na MŠVVaŠ SR ;
  •  zoznam publikačnej činnosti;
  •  stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ
  •  čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

 

Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 07. októbra 2015

na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,

P.O. BOX 12, 820 09 Bratislava 29.

 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

rektor PEVŠ

Bratislava, dňa 16.septembra 2015

 
Naspäť hore