Funkčné miesta vysokoškolského učiteľa

 

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výberové konanie
na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa

Fakulta psychológie

dve funkčné miesta „odborný asistent“ v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto:

- vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore psychológia ,
- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore,
- pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti psychológie ,
- prax v psychologickej poradni,
- schopnosť realizovať výskum,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- ochota a schopnosť rozvíjať zahraničné kontakty,
- morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesto požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
- profesijný životopis;
- prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
- overené kópie dokladov o vzdelaní;
- u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania, poprípade kópiu Žiadosti o uznaní dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR zaslanú na MŠVVaŠ SR ;
- zoznam publikačnej činnosti;
- stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ
- čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 04. augusta 2015
na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,
P.O. BOX 12, 820 09 Bratislava 29.

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
rektor PEVŠ

Bratislava, dňa 14.júla 2015

 

 
Naspäť hore