Funkčné miesta vysokoškolských učiteľov

Rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave vyhlasuje v súlade s  § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta práva

  • funkčné miesto „profesor“ v študijnom odbore 3.4.4. Správne právo 
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto
- vedecko-pedagogický titul „ profesor“ v uvedenom odbore,
- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
- pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť ,
- morálna a občianska bezúhonnosť.

  • funkčné miesto „odborný asistent“ so zameraním na medzinárodné právo súkromné 
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto
- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore,
- pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
- aktívna znalosť anglického jazyka, aktívna znalosť ďalších svetových jazykov je
vítaná,
- morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
  • profesijný životopis;
  • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
  • overené kópie dokladov o vzdelaní;
  • u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania, poprípade kópiu Žiadosti o uznaní dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR zaslanú na MŠVVaŠ SR ;
  • zoznam publikačnej činnosti;
  • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ;
  • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 04. mája 2016
na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,
P.O. BOX 12, 820 09 Bratislava 29.

Bratislava, dňa 13. apríl 2016
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

rektor PEVŠ

 
Naspäť hore