Funkčné miesta vysokoškolských učiteľov

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta masmédií

2 funkčné miesta „docent“ v študijnom odbore 3.2.3.  Masmediálne štúdiá
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto 
vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore alebo v príbuznom odbore,
pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
morálna a občianska bezúhonnosť.

2 funkčné miesta „profesor“ v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto 
vedecko-pedagogický titul „profesor“ v študijnom odbore alebo v príbuznom odbore,
pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť v dnom alebo príbuznom študijnom odbore,
morálna a občianska bezúhonnosť.Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:
  • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z.;
  • profesijný životopis;
  • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
  • overené kópie dokladov o vzdelaní;
  • u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania, poprípade kópiu Žiadosti o uznaní  dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR zaslanú na MŠVVaŠ SR ;
  • zoznam publikačnej činnosti;
  • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ;
  • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 29. júla 2016
na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20, 
P.O. BOX  12,  820 09 Bratislava 29.

Bratislava, dňa  8.7.2016
                                                                                  prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
                                                                                                  rektor PEVŠ

 
Naspäť hore