Funkčné miesta vysokoškolských učiteľov

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta informatiky

 • funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 9.2.9 Aplikovaná informatika 
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto 
o vedecko-pedagogický titul „ docent“ v študijnom alebo príbuznom odbore, 
o vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
o pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť ,
o morálna a občianska bezúhonnosť.

Fakulta ekonómie a podnikania

 • funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto
 • vedecko-pedagogický titul „ docent“ v študijnom alebo príbuznom odbore, 
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
 • pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť ,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.
funkčné miesto „odborný asistent“  so zameraním na  ekonomiku a manažment podniku 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto 

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa so zameraním na ekonomiku a manažment podniku,
 • pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť ,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
 • profesijný životopis;
 • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
 • overené kópie dokladov o vzdelaní;
 • pre funkčné miesto „docent“ u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách je potrebná nostrifikácia najvyššieho ukončeného vzdelania na výkon regulovaného povolania;
 • zoznam publikačnej činnosti;
 • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ;
 • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 19. augusta 2016
na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20, 
P.O. BOX  12,  820 09 Bratislava 29.
       


Bratislava, dňa  29. júla 2016
                                                                                  prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
                                                                                                  rektor PEVŠ

 
Naspäť hore