Funkčné miesta vysokoškolských učiteľov

Rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave vyhlasujú v súlade s  § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkčných miesta  vysokoškolských učiteľov

Fakulta práva

•    funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore  3.4.7 Trestné právo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

 • vedecko-pedagogický titul „ docent“ v uvedenom odbore,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
 • pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť ,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.


•    funkčné miesto „odborný asistent“ so zameraním na  právnickú komunikáciu v anglickom jazyku

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

 • vysokoškolské vzdelanie v uvedenom alebo príbuznom odbore,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
 • pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť ,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.


Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
 • profesijný životopis;
 • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
 • overené kópie dokladov o vzdelaní;
 • pre funkčné miesto docent u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania o uznaní  dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR ;
 • zoznam publikačnej činnosti;
 • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ;
 • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.


Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 14. marca 2017
na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,
P.O. BOX  12,  820 09 Bratislava 29.
        
        

Bratislava, dňa   14. februára 2017
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.                                                                          
rektor PEVŠ

 
Naspäť hore