Funkčné miesta vysokoškolských učiteľov

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta ekonómie a podnikania

•     dve funkčné miesta „docent“ v študijnom odbore 3.3.16  Ekonomika a manažment podniku

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

-    vedecko-pedagogický titul „ docent“ v študijnom alebo príbuznom odbore,
-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
-    pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť ,
-    morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
  • profesijný životopis;
  • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
  • overené kópie dokladov o vzdelaní;
  • u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania, poprípade kópiu Žiadosti o uznaní  dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR zaslanú na MŠVVaŠ SR ;
  • zoznam publikačnej činnosti;
  • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ
  • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.


Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 20. marca 2017
na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,
P.O. BOX  12,  820 09 Bratislava 29.
        


Bratislava, dňa  27. februára 2017
                                                                                    prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
                                                                                                  rektor PEVŠ

 
Naspäť hore