Funkčné miesta vysokoškolských učiteľov

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta psychológie


•    funkčné miesto „profesor“ v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto
-    vedecko-pedagogický titul „profesor“ v študijnom odbore psychológia,
-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore,
-    pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti psychológie,
-    aktívna znalosť anglického jazyka,
-    ochota a schopnosť rozvíjať zahraničné kontakty,
-    morálna a občianska bezúhonnosť.

•    funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto
-    vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore psychológia,
-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore,
-    pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti psychológie,
-    aktívna znalosť anglického jazyka,
-    ochota a schopnosť rozvíjať zahraničné kontakty,
-    morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesto požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:


-    žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
-    profesijný životopis;
-    prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
-    overené kópie dokladov o vzdelaní;
-    u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania, poprípade kópiu Žiadosti o uznaní  dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR zaslanú na MŠVVaŠ SR;
-    zoznam publikačnej činnosti;
-    stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ
-    čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 29. marca  2016
na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,
P.O. BOX  12,  820 09 Bratislava 29.

Bratislava, dňa  07. marca 2016
                                                                                    prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
                                                                                                  rektor PEVŠ

 
Naspäť hore