Funkčné miesto „odborný asistent”

Bratislava, dňa 27. apríla 2015

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s S 77 ods. 1 zákon č. 131/2002 Z. z.

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učitel'a

Fakulta práva

    - funkčné miesto „odborný asistent” so zameraním na medzinárodné právo súkromné

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore,
 • pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnost,
 • aktívna znalost' anglického jazyka, aktívna znalost' d'alších svetových jazykov je vítaná,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesto požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

 • žiadost' o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z.;
 • profesijný životopis;
 • prehl'ad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti;
 • overené kópie dokladov o vzdelaní;
 • zoznam publikačných činností;
 • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ;
 • čestné prehlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v  súlade s S 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.


Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 20. mája 2015 na adresu:

Paneurópska vysoká škola, Oddelenie I'udských zdrojov, Tomášikova 20,

821 02 Bratislava.

 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
rektor PEVŠ

 

 

 

 

 
Naspäť hore