Funkčné miesto vysokoškolského učiteľa

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa

Fakulta informatiky

•    funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 9.2.9 Aplikovaná informatika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

 • vedecko-pedagogický titul „ docent“ v študijnom alebo príbuznom odbore,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
 • pedagogická  činnosť v aplikáciách informatiky,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť (oblasť kódovania informácií, virtuálnej a rozšírenej reality),
 • morálna a občianska bezúhonnosť.


Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
 • profesijný životopis;
 • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
 • overené kópie dokladov o vzdelaní;
 • u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách je potrebná nostrifikácia najvyššieho ukončeného vzdelania na výkon regulovaného povolania v SR ;
 • zoznam publikačnej činnosti;
 • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ;
 • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.


Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 02. decembra 2016
na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,
P.O. BOX  12,  820 09 Bratislava 29.

        


Bratislava, dňa  11. novembra 2016
                                                                                    prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
                                                                                                  rektor PEVŠ

 
Naspäť hore