Funkčné miesta vysokoškolských učiteľov

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta psychológie

•    funkčné miesto „profesor“ v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto
-    vedecko-pedagogický titul „profesor“ v študijnom odbore psychológia ,
-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore,
-    pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti psychológie ,
-    aktívna znalosť anglického jazyka,
-    schopnosť a ochota rozvíjať zahraničné kontakty,
-    morálna a občianska bezúhonnosť.
•    funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto
-    vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore psychológia ,
-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore,
-    pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti psychológie ,
-    aktívna znalosť anglického jazyka,
-    schopnosť a ochota rozvíjať zahraničné kontakty,
-    morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesto požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

  •    žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
  •    profesijný životopis;
  •    prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
  •    overené kópie dokladov o vzdelaní;
  •    u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania na výkon regulovaného povolania v SR ;
  •    zoznam publikačnej činnosti;
  •    stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ;
  •    čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.


Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 28. februára 2017
na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,
P.O. BOX  12,  820 09 Bratislava 29.
        
                                                                                 

Bratislava, 11. január 2017

                                                                                    prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
                                                                                                  rektor PEVŠ

 
Naspäť hore