Funkčné miesto vysokoškolského učiteľa

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa

Fakulta informatiky

  • funkčné miesto „odborný asistent“ v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto:

- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,

- pedagogická činnosť v oblastiach operačných systémov, modelovanie a simulácia diskrétnych systémov,

- vedecko-výskumná prax a publikačná činnosť,

- aktívna znalosť anglického jazyka,

- schopnosť rozvíjať kontakty s firmami pôsobiacimi v oblasti IT,

- skúsenosti s  komunikáciou so zahraničnými univerzitami,

- morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

  •  žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
  •  profesijný životopis;
  •  prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
  •  overené kópie dokladov o vzdelaní;
  •  u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania, poprípade kópiu Žiadosti o uznaní dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR zaslanú na MŠVVaŠ SR ;
  •  zoznam publikačnej činnosti;
  •  stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ;
  •  čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

 

Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 12.októbra 2015

na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,

P.O. BOX 12, 820 09 Bratislava 29.


Bratislava, dňa 21.septembra 2015

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

rektor PEVŠ

 
Naspäť hore