Funkčné miesto vysokoškolského učiteľa

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výberové konanie
na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa
Fakulta ekonómie a podnikania

 • funkčné miesto „Odborný asistent“ so zameraním na Operačný výskum a ekonometriu

        Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,

 • pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť ,

 • morálna a občianska bezúhonnosť.

   

  Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

   • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;

   • profesijný životopis;

   • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;

   • overené kópie dokladov o vzdelaní;

   • u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania, poprípade kópiu Žiadosti o uznaní dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR zaslanú na MŠVVaŠ SR ;

   • zoznam publikačnej činnosti;

   • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ

   • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

    Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 22. októbra 2015
    na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,
    P.O. BOX 12, 820 09 Bratislava 29.

     

     

    Bratislava, dňa 01. októbra 2015

    prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

    rektor PEVŠ

 
Naspäť hore