Funkčné miesto vysokoškolského učiteľa

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výberové konanie
na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa

Fakulta informatiky PEVŠ

 • funkčné miesto „profesor“ v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore,
 • vedecko-pedagogický titul „profesor“ v študijnom odbore
 • pedagogická prax,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • schopnosť rozvíjať zahraničné kontakty,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti kódovania,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.


Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
 • profesijný životopis;
 • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
 • overené kópie dokladov o vzdelaní;
 • u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania, poprípade kópiu Žiadosti o uznaní dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR zaslanú na MŠVVaŠ SR ;
 • zoznam publikačnej činnosti;
 • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ
 • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 24.novembra 2015
na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,
P.O. BOX 12, 820 09 Bratislava 29.

Bratislava, dňa 03. november 2015

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
rektor PEVŠ

 
Naspäť hore