Funkčné miesto vysokoškolského učiteľa

Rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave vyhlasujú v súlade s  § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa

Fakulta práva

  • funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.4.10 Obchodné a finančné právo

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto:

- vedecko-pedagogický titul „ docent“ v uvedenom odbore,

- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,

- pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť ,

- morálna a občianska bezúhonnosť.

 

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
  • profesijný životopis;
  • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti;
  • overené kópie dokladov o vzdelaní;
  • u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania, poprípade kópiu Žiadosti o uznaní dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR zaslanú na MŠVVaŠ SR;
  • zoznam publikačnej činnosti;
  • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ;
  • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

 

Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 10. septembra 2015

na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,

P.O. BOX 12, 820 09 Bratislava 29.

 

Bratislava, dňa 20. augusta 2015

 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

rektor PEVŠ

 
Naspäť hore