Fakulta informatiky - profesor
 

Fakulta informatiky - profesor

22.11.2013

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie nasledujúcich funkčných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta informatiky

• funkčné miesto „profesor“ v študijnom odbore 9.2.9. Aplikovaná informatika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto 

 •  vedecko-pedagogický titul „profesor“ v študijnom odbore,
 •  vysokoškolské vzdelanie III. stupňa študijnom odbore,
 •  pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
 •  aktívna znalosť anglického jazyka,
 •  schopnosť rozvíjať kontakty s renomovanými zahraničnými univerzitami,
 •  analytické skúsenosti z riadenia podnikov,
 •  morálna a občianska bezúhonnosť. 

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

 •  žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
 •  profesijný životopis;
 •  prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
 •  overené kópie dokladov o vzdelaní;
 •  zoznam publikačnej činnosti;
 •  stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ
 •  čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.


Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 06. decembra 2013 na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava.


prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
rektor PEVŠ

 

Naspäť

 
Naspäť hore