Fakulta informatiky - funkčné miesto „odborný asistent“

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa

Fakulta informatiky

- funkčné miesto „odborný asistent“  so zameraním na informatické vedy

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
 • pedagogická, vedecko-výskumná prax a publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť anglického jazyka, 
 • skúsenosti s podnikovými informačnými systémami,
 • schopnosť rozvíjať kontakty s firmami pôsobiacimi v oblasti IT,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

 

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
 • profesijný životopis;
 • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti;
 • overené kópie dokladov o vzdelaní;
 • zoznam publikačnej činnosti;
 • u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania, poprípade kópiu Žiadosti o uznaní  dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR zaslanú na MŠVVaŠ SR ;
 • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ
 • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

 

Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 19. februára 2015 na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava.

 

 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

rektor PEVŠ

 

 

 
Naspäť hore