Fakulta práva - funkčné miesto „docent“

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie nasledujúcich funkčných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta práva
• funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.4.3 Ústavné právo
• funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva
• funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.4.10 Obchodné a finančné právo
• funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.4.7 Trestné právo
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre funkčné miesto

 • vedecko-pedagogický titul „docent“ v uvedenom alebo príbuznom odbore,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
 • pedagogická , vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Od kandidátov na funkčné miesta požadujeme predložiť nasledovné dokumenty:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.;
 • profesijný životopis;
 • prehľad výsledkov doterajšej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ;
 • overené kópie dokladov o vzdelaní;
 • u dokladov o vzdelaní získaných na zahraničných vysokých školách nostrifikáciu najvyššieho ukončeného vzdelania, poprípade kópiu Žiadosti o uznaní dokladov o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR zaslanú na MŠVVaŠ SR ;
 • zoznam publikačnej činnosti;
 • stručný náčrt výskumného a vzdelávacieho projektu, ktorý kandidát plánuje realizovať na PEVŠ
 • čestné vyhlásenie o pracovných úväzkoch na iných vysokých školách v súlade s § 74 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.


Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 28. novembra 2014 na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava.


prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
rektor PEVŠ

 
Naspäť hore