Základné vnútorné predpisy PEVŠ

 Štatút Paneurópskej vysokej školy (2016)

 Štatút PEVŠ n. o., (2012)

 Štatút Akademickej knižnice PEVŠ, (2013)

 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a funkcií profesorov a docentov, úplné znenie vrátane dodatku č. 1, (2015) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakultách PEVŠ

 Pracovný poriadok Paneurópskej vysokej školy (2016)

 Smernica rektora č. 2/2016 Organizačný poriadok PEVŠ

 Smernica rektora č. 3/2016 Organizačný poriadok Rektorátu PEVŠ

 Študijný a skúšobný poriadok PEVŠ, vrátane dodatku č. 1, 2, 3, 4

 Štipendijný poriadok Paneurópskej vysokej školy, (2014)

 Disciplinárny poriadok a  rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Paneurópskej vysokej školy – smernica rektora č. 6/2014

 Zásady volieb do  Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy, smernica rektora č. 4/2009

 Rokovací poriadok Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy, smernica rektora č. 5/2009

 Rokovací poriadok vedeckej rady Paneurópskej vysokej školy, (2012)

 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Paneurópskej vysokej škole – smernica rektora č. 4/2013, úplné znenie vrátane dodatkov č. 1, č. 2 (2015)
Kritériá na získanie titulu docent a profesor na fakultách PEVŠ

 Predkladanie návrhu kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie AS PEVŠ, (2012)

 
Rozhodnutie riaditeľa č. 1/2016 Elektornická evidencia prítomnosti zamestnancov na pracovisku

Rozhodnutie rektora č. 1/2016 o zrušení usmernenia č. 5/2012 Platenia školného pre doktorandov PEVŠ

 

 
Naspäť hore