O projekte

Odôvodnenie projektu

Lisabonská stratégia EÚ definovala okrem vzdelávacieho a vedecko-výskumného poslania aj tretie poslanie vysokých škôl - prenos poznatkov do praxe, ktorého úlohou je uplatňovanie aplikovaných výstupov vedy, prenos nových poznatkov, zakladanie inovatívnych spoločností a priame pôsobenie na rozvoj regiónov. Toto poslanie univerzít je spoločenskou nutnosťou, je nevyhnutná aplikácia v praxi využiteľných nových poznatkov, aby univerzita zaujala významnú úlohu v regióne a tým získala rešpekt a  úctu. Centrá pre transfer poznatkov do praxe sú v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou každej modernej univerzity, ako aj výskumných organizácií. Agenda prenosu poznatkov výskumu a vývoja do  praxe by mala byť považovaná za agendu porovnateľnú svojim významom s  hlavným poslaním vzdelávacích a výskumných inštitúcií – vzdelávať a skúmať. Paneurópska vysoká škola (ďalej „PEVŠ) a partner projektu EÚ SAV disponuje množstvom poznatkov a výsledkov svojho realizovaného výskumu a vývoja, ale identifikovala aj bariéry, ktoré bránia transferu a využiteľnosti poznatkov do praxe a pre potenciálnych klientov. V snahe eliminovať tieto bariéry sa PEVŠ snaží o formulovanie stratégie, vytvorenie systému a výberu vhodného modelu na vytvorenie Centra transferu poznatkov, ktorý by mal byť organizovaný ako kombinácia vertikálneho riadenia a horizontálnej spolupráce Centra s jednotlivými fakultami a pracoviskami. Zabezpečil by sa tak účinný transfer poznatkov do praxe na základe vonkajšieho dopytu v rámci inštitúcií verejného sektora. Cieľom realizovaného projektu je vytvorenie Centra transferu poznatkov, odstrániť bariéry brániace transferu poznatkov do  praxe, zabezpečiť podporu a ochranu riadenia práv duševného vlastníctva pri transfere poznatkov do praxe. Predložený projekt odráža identifikované potreby a jeho realizáciou bude vytvorené fungujúce moderné Centrum transferu poznatkov do praxe a vytvorená funkčná platforma, v rámci ktorej bude možné nielen efektívne nielen transferovať poznatky a výstupy výskumu do praxe, ale aj tieto produkty duševného vlastníctva ochrániť. Financovanie aktivít centra po ukončení projektu sa predpokladá z prostriedkov žiadateľa a partnera, ako i externých (i zahraničných) prostriedkov grantovej podpory.

 
Naspäť hore