Aktualita
 

Aktualita

27.02.2013

Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie PEVŠ od 01/2013 v spolupráci so zahraničnými extertmi implementuje spoločný projekt troch fakúlt PEVŠ s názvom Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy.

Cieľom projektu je prispieť k rozvoju medzinárodnej spolupráce a kvality vzdelávania PEVŠ inovovaním študijných programov v anglickom jazyku.

Realizácia projektu má prispieť k zlepšeniu kvality vzdelávania a spolupráce PEVŠ s univerzitami v zahraničí, ale aj k zlepšenie podmienok pedagógov a vedeckých pracovníkov pri zapájaní sa do medzinárodných sietí vysokých škôl.

Realizácia projektu je naplánovaná v termíne od 01/2013 do 02/2015. Projekt je vnútorne rozdelený do jednotlivých samostatných, na seba navzájom nadväzujúcich aktivít s konkrétne plánovanými výstupmi a presne stanoveným harmonogramom. Cieľovou skupinou sú skupiny slovenských prípadne zahraničných študentov, ktorí budú otestovaní v rámci vybraných predmetov vrátane záverečného testovania. Dosiahnuť stanovené ciele jednotlivých aktivít bude možné zapojením odborných vedecko-pedagogických kapacít PEVŠ s aktívnou účasťou zahraničných pedagógov a expertov. K vyššie uvedenému má má prispieť aj vytvorenie materiálneho a technického zázemia - individuálnych pracovísk vybavených výpočtovou technikou určených pre pedagógov, vytvorenie syláb, elektronických skrípt pre vybrané študijné programy a pod.

Konečným výstupom v rámci aktivity pilotného overovania nových študijných programov prostredníctvom testovania na cieľovej skupine, majú byť nové akreditované študijné programy fakúlt: Fakulty ekonómie a podnikania, Fakulty informatiky a Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ - Operačný program Vzdelávanie - Prioritná osi 4 - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť BSKOpatrenie 4.2.

Na implementácia projektu - Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy je celkovo naplánovaných 428.338,70 eur.

 

Naspäť

 
Naspäť hore