Ciele projektu

B1 Strategický cieľ projektu

Strategickým cieľom projektu je Prispieť k rozvoju medzinárodnej spolupráce a kvality vzdelávania PEVŠ inovovaním študijných programov v anglickom jazyku Strategický cieľ projektu prispieva k naplneniu globálneho cieľa Operačného programu Vzdelávanie: „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“ tým, že realizáciou projektu prispejeme k - zlepšeniu kvality vysokoškolského vzdelávania - zlepšíme spoluprácu s poprednými univerzitami v zahraničí- zlepšíme podmienky pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov pre zapojenie sa do medzinárodných sietí VŠ - prepojenie vysokoškolského vzdelávania s praxou cez inováciu študijných predmetov, bude zdôraznená aplikácia poznatkov do praxe (napr. aplikovaná

B3 Špecifické ciele projektu

1. Príprava študijného programu zameraného na medzinárodné podnikanie v anglickom jazyku s podporou medzinárodnej spolupráce

2. Príprava študijného programu Aplikovaná informatika v anglickom jazyku s podporou medzinárodnej spolupráce

3. Príprava študijného programu Školská a pracovná psychológia v profilových predmetoch v anglickom jazyku s podporou medzinárodnej spolupráce 

Fakulty PEVŠ podieľajúce sa na splnení cieľov

Fakulta ekonómie a podnikania

Fakulta informatiky

Fakulta psychológie

 

 
Naspäť hore