O projekte

 

 

 

Názov projektu: Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy

Žiadateľ: Paneurópska vysoká škola n.o.

Sektor: súkromný

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os: Prioritná os 4 - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť  BSK

Opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja terciárneho a ďalšieho vzdelávania

Kód výzvy: OPV-2012/4.2/04-SORO

ITMS kód projektu: 26140230012

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

 
Naspäť hore